Ni Jane Timbancaya-Urbanek

MAYAD NGA ‘dlaw sa tanan nga agabarasa i ang Palawan Times, nga maboay den nga agasirbisio sa manga taga Palawan.

Dorong ka bael akeng pasalamat sa aga domara i ang Palawan Times nga ara iba kong indi si Teng Formoso nga anang bata i isarang ateng masigka-Cuyonon da nga si Manang Beatrice nga Reynoso-Formoso, nga ako ingimbitar na nga magsolat i Cuyonon para sa Palawan Times. Sa kamatodan, dorong manga Cuyonon nga agaistar beken lamang i sa manga poro i ang Cuyo, kong indi sa iba-ibang parti i ang ateng probinsya, pati renda sa iba-ibang parti i ang kalibotan. Para kanateng tanan ang manga barita, manga istoria, manga ena-ena ig manga panganti i ateng manga kasimanoang Cuyonon nga akeng ipapabot kanindo pormidio sa barasaeng Palawan Times.

Sa manga timpong dia, doro-dorong manga natatabo nga ara ta enged napainoino o napintong matatabo kanodayang manga aglelebas nga manga dagon. Sino lamang kanaten ang akaisip nga sa timpong dia, saka pag toslok mo lamang — i ang ingtatawag nga ‘cellphone’ makakampang mo ron imong bogtitinai nga dato sa impayangat – sa Greece, sa England, sa Singapore, sa Amerika, Canada, ig iba pang manga logar sa intirong kalibotan. Makabebereng ingan diba?

Aliag kong ibarita kanindong tanan ang atetenged sa cuyopress.com: isarang chatroom, o ‘website’ nga ingkokon o baragatan i manga Cuyonon ig manga tangay i ang manga Cuyonon. Kong kamo ara pa kasasapo ang atetenged sa bagay nga dia – dadi ingpapasapo ko ron kanindo. Aroy baya, dorong kambeng ang baragatan nga dia i ang manga Cuyonon. Piro, mag amblig kamo baya. Dia ang ingtatawag nga baragatan sa ‘internit’ — aga pangadik-adik! Kong kamo sobrang kadali ma-adik-adik maski sa ‘nong bagay pariho i ang sigarilio, inem nga akapapabaleng, indi kamo ron lamang ag ireg-ireg sa baragatan nga dia i ang manga Cuyonon sa internit. Dan kong ma adik kamo, mapapabayan indo ron indong ibang trabaho. Mapamolao kamo i toslok-toslok indong manga kompioter, ig maga daralem indong manga mata. Dorong ka risgo ang ma adik sa cuyopress.com.

Piro kong kamo priparado nga magdisiplina indong manga sadili, nga indi kamo ag palisik – wi, indi kamo ron agpasagang. Pag ireg kamo ron. Dan ang agaireg dian dapat mi anang ‘alyas’ o aran-aran. Dia ingboat nga tola’dia i ang manga agtokod i ang chatroom o website nga dia para mas mambeng ateng baragatan. Pirinto-pintoan kong sino dato ang aga pakigampang. Ang manga alyas sa dadi nga inggagamit den ay dorong kambeng i pamatian; mi ag gamit den i: Kutapdi, Banbanen, Bulalo, Kitikot, Lomboy, Kuti, Torong, Ganggang, Bagasay, Kuday, Palaminco, Bancalanen, Arikondal, Tayangaw, Bukaw, Daod, Shokoy, Lade, ig iba pang manga toltolaneng Cuyonon.

Dorong barita indong mamaelaman sa cuyopress.com. Ang akapalipay enged kanaken ay ang makita ko nga dorong manga Cuyonon ang aka payad-ayad den i andang pagkabetang nga sa dadi sa iba-ibang parti ren i ang kalibotan, ig sari-sari ren andang manga kinaelaman. Ingkakadengeg ko nga maging isarang Cuyonon, ig sa ‘keng panid – dorong manga Cuyonon nga tola’dato ra ang sa ‘ndang tagiposon. Agapasalamat ako i mayad sa ‘teng manga kasimanoang Cuyonon nga omao sanda Banbanen, Kutapdi, ig Bulalo nga akaisip ag tokod i ang dorong ka importanting proikto nga dia. Pakoni indo ron lamang sa internit ig abrian indo ang cuyopress.com kong aliag indo masayodan kong sino ang manga dorong kababrait nga manga Cuyonon nga dan!

Advertisements